Titulný obrázok: © UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

This translation was not created by UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women or UNFPA. Authoring UN agencies are not responsible for the content or accuracy of this translation. The original edition is the English language edition 'AGORA, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women and UNFPA, Geneva, 2022. License: CC-BY 4.0

E-learningový kurz Prevencia sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (PSZV) je povinný pre celý personál fondov a programov OSN vrátane zamestnancov, konzultantov, individuálnych dodávateľov, pohotovostných pracovníkov, dobrovoľníkov OSN, stážistov a iných osôb, ktoré pracujú pre OSN na základe individuálnej zmluvy, či už v ústredí alebo na iných pracoviskách. Dôrazne sa odporúča, aby tento kurz absolvovali aj zamestnanci implementačných partnerov a inštitucionálnych kontraktov spojených s OSN. 

Tento e-learningový kurz pozostáva zo súboru lekcií, ktorých cieľom je zvýšiť vaše povedomie o sexuálnom vykorisťovaní a zneužívaní, oboznámiť sa s radom opatrení na boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu, pochopiť, aký je vplyv sexuálneho vykorisťovania a zneužívania na obete a aké sú dôsledky pre personál OSN, ktorý sa dopustí sexuálneho vykorisťovania a zneužívania.

Prostredníctvom diskusie, príkladov a prípadových štúdií vás kurz oboznámi s normami správania OSN v oblasti sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a s vašimi povinnosťami dodržiavať tieto normy, s tým, čo môžete urobiť, aby ste zabránili sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu, a ako nahlásiť takéto zneužívanie zo strany personálu OSN. Ak ste manažér (vedúci úradu/vedúci oddelenia), dozviete sa o ďalších povinnostiach pri presadzovaní noriem správania OSN. 

Ciele vzdelávania

Na konci tohto kurzu budete vedieť:

 • Vysvetliť, čo môžete urobiť, aby ste zabránili sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu miestneho a vysídleného obyvateľstva
 • Definovať normy správania OSN v oblasti sexuálneho vykorisťovania a zneužívania a pochopiť svoje povinnosti ako personálu OSN
 • Opísať, ako nahlásiť sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie
 • Pochopiť dôsledky takéhoto zneužívania
 • Opísať, čo musia manažéri, vedúci úradov a vedúci oddelení urobiť, aby presadili normy správania OSN 

Účastníci

Tento kurz je povinný pre celý personál fondov a programov OSN vrátane dobrovoľníkov a zmluvných partnerov. Všetci novoprijatí zamestnanci sú povinní absolvovať tento kurz ako súčasť úvodného vzdelávania.

Trvanie

Samostatné absolvovanie tohto kurzu by vám malo trvať približne 90 minút. 

Metodika

Tento kurz je rozdelený do 5 modulov. Lekcie zahŕňajú úvod do kurzu (úvodný modul), normy správania OSN v oblasti sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (modul 1), povinnosti personálu OSN (modul 2), dôsledky sexuálneho vykorisťovania a zneužívania (modul 3) a povinnosti vedúcich úradov a vedúcich oddelení (modul 4).

Lekcie obsahujú kombináciu prípadových štúdií, krátkych príkladov a scenárov vytvorených na posilnenie posolstva špecifického pre každú lekciu. Lekcie tiež odkazujú na konkrétne pravidlá a zásady a poskytujú o nich informácie. Kurz sa končí zhrnutím a potom vyhodnotením kurzu; po jeho úspešnom absolvovaní je možné vytlačiť certifikát.

Štruktúra

Súčasťou tohto kurzu je:

 • Úvod
 • Modul 1: Normy správania OSN v oblasti sexuálneho vykorisťovania a zneužívania
 • Modul 2: Povinnosti personálu OSN
 • Modul 3: Dôsledky sexuálneho vykorisťovania a zneužívania
 • Modul 4: Zodpovednosť vedúcich úradov/vedúcich oddelení
 • Záverečné vyhodnotenie