รูปประกอบ: © UNICEF/UN018669/Zehbrauskas 

This translation was not created by UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women or UNFPA. Authoring UN agencies are not responsible for the content or accuracy of this translation. The original edition is the English language edition 'AGORA, Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), UNICEF, UNHCR, UNDP, UN Women and UNFPA, Geneva, 2022. License: CC-BY 4.0

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ 

หลักสูตรออนไลน์เรื่องการป้องกันการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศนี้เป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับบุคลากรทุกคนของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างรายบุคคล บุคลากรสำรอง อาสาสมัครของสหประชาชาติ  นักศึกษาฝึงาน และทุกๆ คนที่ทำงานสำหรับสหประชาติภายใต้สัญญาแต่ละฉบับ ไม่ว่าจะที่สำนักงานใหญ่ หรือในสำนักงานในประเทศต่างๆ สำหรับบุคคลกรขององค์กรพันธมิตรและคู่สัญญาที่เป็นนิติบุคคลขอสนับสนุนให้เข้าร่วมหลักสูตรนี้ด้วย

หลักสูตรออนไลน์นี้ประกอบด้วยชุดบทเรียนที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ ซึ่งจะทำให้คุ้นเคยกับมาตรการต่างๆ เพื่อหยุดยั้งการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ ทำความเข้าใจต่อผลกระทบของการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศต่อผู้ถูกกระทำ และผลที่ตามมาสำหรับบุคลากรของหน่วยงานสหประชาชาติที่กระทำการแสวงประโยชน์และละเมิดทางเพศ

ผ่านการอภิปราย ตัวอย่างและกรณีศึกษา หลักสูตรนี้จะทำให้คุณคุ้นเคยกับแนวปฏิบัติที่เป็นมาตราฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ และความรับผิดชอบของคุณในการรักษามาตรฐานเหล่านี้ สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ และกระบวนการรายงานการละเมิดดังกล่าวโดยบุคลากรของสหประชาชาติ หากคุณเป็นผู้จัดการ (หัวหน้าสำนักงาน / หัวหน้าแผนก) คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติของสหประชาชาตินี้

โปรดทราบว่าหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงบุคคลทุกคนที่ทำงานให้กับสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการต่างๆ และองค์กรพันธมิตร

หลักสูตรนี้ถูกนำเสนอภายใต้ระบบ Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) แต่สัญลักษณ์ของสหประชาชาติจะไม่ได้ปรากฎโปรดเข้าเยี่ยมหน้า หลักสูตรออนไลน์เรื่องการป้องกันการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ: ข้อมูลโครงการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับใบอนุญาต หลักสูตรนี้ในฐานะโครงการระหว่างหน่วยงานของสหประชาชาติ และการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ 

วัตถุประสงค์ของการเรียน

เมื่อสิ้นสุดการเรียนหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถ:

 • อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศต่อประชากรในท้องถิ่นและผู้พลัดถิ่น
 • ทราบถึงแนวปฏิบัติที่เป็นมาตราฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ และเข้าใจถึงความรับผิดชอบของคุณในฐานะบุคลากรของสหประชาชาติ
 • อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการรายงานการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ
 • เข้าใจผลที่จะตามมาของการละเมิดดังกล่าว
 • อธิบายความรับผิดชอบของผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าแผนก ในการบังคับใช้แนวปฏิบัติที่เป็นมาตราฐานของสหประชาชาติ

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบังคับสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติทั้งหมด รวมถึงอาสาสมัครและคู่สัญญาต่างๆ  พนักงานใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะต้องสำเร็จหลักสูตรนี้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ

ระยะเวลา

หลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนประมาณ 90 นาที

วิธีการ

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 บท บทเรียนครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร (บทนำ) แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ (บทที่ 1) ความรับผิดชอบของบุคลากรของสหประชาชาติ (บทที่ 2) ผลกระทบจากการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ (บทที่ 3) ความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าแผนก (บทที่ 4)

บทเรียนจะประกอบไปด้วยกรณีศึกษา ตัวอย่างสั้น ๆ และสถานการณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมข้อความเฉพาะสำหรับแต่ละบทเรียน บทเรียนยังอ้างถึงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎและนโยบายเฉพาะ และจบหลักสูตรด้วยการสรุปและประเมินการเรียนหลักสูตร ใบรับรองการเข้าเรียนหลักสูตรสามารถรับและพิมพ์ได้เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน


โครงสร้าง

หลักสูตรนี้ประกอบไปด้วย

 • บทนำ
 • บทที่ 1: แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ  
 • บทที่ 2 ความรับผิดชอบของบุคลากรของสหประชาชาติ 
 • บทที่ 3 ผลกระทบจากการแสวงประโยชน์และการละเมิดทางเพศ 
 • บทที่ 4 ความรับผิดชอบของหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้าแผนก 
 • การประเมินผลการเรียน